toggle menu

Inteligent kørebanesensor

Kørebanesensor for registrering af kørebanetemperatur, vandfilm tykkelse,frysetemperatur og vejtilstand (våd/tør/is/sne osv.)

Anmod om tilbud eller yderligere information